Gemeente Middelburg

Middelburg

Projecten

 • stenen in de Quarlespolder

  In januari 2016 maakte dhr. Jacco Elenbaas melding bij ons van een mogelijk scheepswrak ter hoogte van een akker in zijn polder. Met regelmaat stuit hij immers op bakstenen en houten resten in een sloot in de Quarlespolder. Stenen en hout kunnen w... Lees verder >

 • Koningstraat

  Al jaren stonden aan de rand van ‘de bouwput’ een rijtje huisjes te verkrotten, beschadigd door de werkzaamheden ter voorbereiding van wat ooit het nieuwe theater moest worden. Net voor de bouwvakantie zijn de huisjes dan toch gesloopt om in d... Lees verder >

 • Bachtensteene

  Plangebied Bachtensteene bevindt zich in de oudste kern van Middelburg en gaat terug tot de Vroege Middeleeuwen. Hier lag de zogenaamde ringwalburg, een ronde versterking met aarden wal en gracht die aan het einde van de 9e eeuw n.Chr opgericht wa... Lees verder >

 • Rioolinspectie Balans

  Aan de Balans wordt een deel van de riolering in opdracht van de gemeente Middelburg vernieuwd. Hiervoor werd geopteerd het bestaande bakstenen riool te laten zitten en een nieuwe rioolbus door het oude stelsel te leiden.   Voorafgaand aan deze w... Lees verder >

 • Walplein

  Momenteel wordt in opdracht van gemeente Middelburg het Walplein, in het centrum van de stad, heraangelegd. Het plein achter de HEMA is al jaren een wat verwaarloosde parkeerplaats, maar daar komt nu verandering in. Voor de werken zal de bodem sle... Lees verder >

 • Kruitmolen De Eendracht

  In de zomer van 2007 heeft in de nieuwbouwwijk Mortiere bij Middelburg de opgraving plaats gevonden van de resten van de kruitmolen de Eendracht. Een kruitmolen is een fabriek waar buskruit werd gemaakt uit salpeter, zwavel en houtskool.  In de l... Lees verder >

 • Markt

  Aan de zuidwestelijke zijde van de Markt worden een aantal winkelpanden verbouwd. Hierbij wordt de bodem lokaal aangetast door nieuwe funderingen, heipalen en kelders. Er wordt zoveel mogelijk getracht de ondergrondse resten in situ te bewaren. Wa... Lees verder >

 • Essenvelt

  Tijdens de planvorming voor het Essenvelt tot een nieuwe Middelburgse woonwijk werd archeologie in een vroeg stadium betrokken. De gemeente Middelburg stelde de nodige fondsen ter beschikking en in overleg met de Walcherse Archeologische Dienst we... Lees verder >

 • 't Hof Klarebeek

  Ter hoogte van de Gerbrandylaan en de Noordweg werd recent in opdracht van de gemeente Middelburg rond het bestaande Roggeveenhuis een nieuwe woonservicezone aangelegd.   In 2005 werd op de locatie een bureaustudie en verkennend archeologisch bo... Lees verder >

 • Huisvuilcontainers

  In het najaar van 2008 werden in het centrum van Middelburg een 70-tal ondergrondse huisvuilcontainers aangelegd. De werken waren door hun beperkte omvang vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Gezien de relatief dichte ruimtelijke spreiding en ... Lees verder >

 • 't Hof Ramsburg

  In juni en juli 2009 heeft de Walcherse Archeologische Dienst op de toekomstige terreinen van de Delta de resten van het 17e/18e-eeuwse hof Ramsburg opgegraven. Walcheren was in die tijd het decor van ongeveer 200 buitenplaatsen, vandaar de naam ... Lees verder >