De bodem van het voormalige eiland Walcheren herbergt talloze verhalen. Verhalen over verdwenen handelsplaatsen, romeinse tempels, desolate veenmoerassen, verdronken visserdorpen, buskruitmolens, zoutziederijen, glorieuze buitens en statige kastelen. Over dijken, vliedbergen, loopgraven en kanalen. En altijd de zee. Een niet aflatend eb en vloed van goede en slechte tijdingen. De geschiedenis blinkt hier op de velden, de straten en in het water. De Walcherse Archeologische Dienst, sprokkelaar van puzzelstukken uit dit rijke verleden, wil deze verhalen graag beter bekend maken.

Een kijkje op de opgraving

Een eerste aandachtspunt ligt op het grote archeologisch onderzoek op Walcheren. In het verleden was archeologisch onderzoek vaak een project van enkelen voor enkelen. De WAD wil door met rondleidingen op de opgravingen, informatiebrochures en het onderhouden van perscontacten het archeologisch onderzoek op Walcheren beter bekend maken aan de inwoners.

Publieksboeken

De resultaten uit onderzoek worden gebundeld in een reeks toegankelijke boekjes, de Walcherse Archeologische Publicaties, specifiek gericht op het Walcherse en Zeeuwse publiek. In deze reeks wil de WAD een goed leesbaar en boeiend naslagwerk over bepaalde thema’s van de Walcherse geschiedenis maken, op basis van archeologisch en historisch onderzoek.. Daarnaast kunnen hier specifieke thema’s uit de Walcherse onderzoeksagenda worden behandeld. In deze reeks zijn reeds drie uitgaves verschenen: Buskruit voor de Wereldzeeën, waarin het verhaal van Kruitmolen De Eendracht te Middelburg wordt verteld, Verhalen uit de Fles, waarin door de tijd een aantal topvondsten uit de Vlissingse bodem belicht worden en Zeeën van Tijd, een boeiend naslagwerk over de historie van Domburg en Oostkapelle. Dit laatste boek is intussen uitverkocht. Een tweede druk wordt momenteel bekeken.

Exposities, workshops en lezingen

De meest bijzondere vondsten wil de WAD door middel van tijdelijke (of zelfs permanente) tentoonstellingen aan het publiek tonen. Naast deze specifieke onderzoeksthema’s verzorgt de WAD ook workshops en lezingen op vraag van scholen, dorpsraden en andere lokale organisaties. Via artikels in tijdschriften als Zeeuws Erfgoed, Nehalennia en De Wete en op nationale en internationale congressen wordt de kennis over de Walcherse historie uitgedragen. Binnen het project Veere 3D wordt met digitale en virtuele toepassingen de geschiedenis door een nieuwe bril bekeken.

Samenwerking cultuurhistorie, bodem en landschap

De dienst werkt nauw samen met musea en andere cultuurhistorische organisaties zoals de Zeeuwse afdeling van de Archeologische Werkgroep Nederland, de Heemkundige Kring Walcheren, het Zeeuws Archief, Erfgoed Zeeland. Ook vanuit bodemkundige en landschappelijk hoek is er geregeld samenwerking. Zo neemt de WAD elk jaar deel aan de Geoweek en is de dienst vanuit de gemeenten aanspreekpunt binnen het op te richten Unesco Geopark Scheldedelta.