De WAD staat in voor het formuleren van het gemeentelijk beleid op basis van een goed beargumenteerde onderzoeksagenda, weergegeven in overzichtelijke archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaarten en de Nota Archeologische Monumentenzorg Walcheren. Dit beleid en de daaraan gekoppelde voorwaarden worden vastgelegd in de bestemmingsplannen van de drie gemeenten.

Advisering gemeente en particulieren

De WAD brengt advies uit bij het ontstaan van de startnotities van bestemmingsplannen, bouwplannen, ontwikkelingsplannen, herinrichtingsplannen en andere plannen voor bodemingrepen. Bedoeling is de betrokkenen snel en helder inzicht te geven in de vraag waar en in hoeverre archeologische aspecten een rol kunnen spelen bij toekomstige planontwikkeling. Dit maakt een afgewogen beslissing over eventuele vervolgacties mogelijk.

Ook bij een eventueel vervolgtraject vervult de WAD een adviserende en begeleidende rol, onder meer door het opstellen/toetsen van Programma’s van Eisen en toetsen van rapportages.

Behoud in situ

In lijn met het Europese, Rijks- en provinciale beleid proberen we ook op Walcheren de archeologie in de bodem zo min mogelijk te verstoren. We noemen dit behoud in situ. Dit betekent dat we bij nieuwe bouwplannen of bodemverstorende werken al van bij de start aan tafel gaan zitten met ontwerpers en opdrachtgevers. Samen kijken we waar er zich belangrijke archeologische resten in de bodem bevinden en hoe we de plannen hierop zoveel mogelijk kunnen afstemmen. Zo kunnen verrassingen en onnodige kosten vermeden worden.

Behoud ex situ

De zones waar de werken de archeologie wel bedreigen moeten we onderzoeken. Archeologen gaan dus zelf de bodem in om het bedreigde erfgoed te onderzoeken en te documenteren. Dit noemen we behoud ex situ. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse onderzoeksmethoden zoals grondboringen, veldprospectie, proefsleuven en opgravingen. Het proces hiervoor is vastgelegd in de door het Rijk vastgelegde cyclus Archeologische Monumentenzorg (AMZ cylcus).

Onderzoeksagenda: het maken van keuzes

Walcheren heeft een rijke geschiedenis. Overal waar gegraven wordt duiken sporen van dit boeiende verleden op. Alles onderzoeken is natuurlijk niet mogelijk en ook niet wenselijk. De Walcherse gemeenten hebben daarom besloten heldere onderzoeksthema’s aan te wijzen die kenmerkend zijn voor de Walcherse historie. Op basis van deze onderzoeksagenda worden duidelijke keuzes gemaakt van wat wel en wat niet of in mindere mate onderzocht wordt. Zo komen we tot een goed onderbouwde regeling op maat die voor alle partijen acceptabel is.

De onderzoeksthema’s zijn:

       Bewoning in IJzertijd en Romeinse tijd in een dynamisch veenlandschap

       Vroegmiddeleeuwse ringwalburgen en nederzettingen

      Ontwikkelingsgeschiedenis Walcherse steden en dorpen in de Middeleeuwen

      Walcheren als belangrijke speler in de kaapvaart, de VOC en de WIC

      Walcheren als strategisch bolwerk in de 16e en 17e eeuw, de Franse Tijd en de Tweede Wereldoorlog

–     Walcheren en haar maritieme archeologie

Het volledige beleid is na te lezen in de Nota archeologische monumentenzorg Walcheren, evaluatie 2016